Editorial board

Chief Editor :

Krasnoselskіy Mykola Villenovych

Ukraine

Director of the State Institution “Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Head of the Department of Oncology, Radiology and Radiation Medicine, Medical faculty of V.N. Karazin Kharkiv National University.

E-mail: medradiologia@amnu.gov.ua

Deputy Editor

Vinnikov Volodymyr Anatoliovych

Ukraine

Deputy Director on Science, State Institution « Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine », PhD (Candidate of biological science)

E-mail: imr.nauka@ukr.net

Secretary of the editorial board: 

Kulinich Galina Vasylivna

Ukraine

Head of the Department of the Development of Radiological Aid for the Population of the State Institution SP Grigoriev of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», PhD (Candidate of medical science)

E-mail: іmr_omo@ukr.net

Editorial board

Abdullayev R.Ya., Boyko V.V., Vasilyev L.Ya., Vinnik Yu.O., Voronzhev I.O., Zavgorodniy I.V., Ivankova V.S., Kulikova F.Y., Maznyk N.O., Shcherbina O.V., Mitriayeva N.A., Ryzhik V.M., Svynarenko A.V., Simonova-Pushkar L.I., Solodyannikova O.I. , Stadnyk L.L., Starenkiy V.P., Sukhina O.M., Tkachenko M.M., Usov V.Yu., Khvorostenko M.I., Sharmazanova O.P.

Editor’s address: Pushkinskaya st., 82, Kharkiv, 61024 Ukraine

E-mail: іmr_omo@ukr.net

Phone: (057) 725-50-74 

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020