ПРОГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ РЕЦИДИВУВАННЯ ТА ПРОГРЕСІЇ НЕІНВАЗИВНОГО УРОТЕЛІАЛЬНОГО РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

Є. В. ТІТОВ, І. І. ЯКОВЦОВА, І. В. ІВАХНО, С. В. ДАНИЛЮК

Харківська медична академія післядипломної освіти

У рутинній діагностиці неінвазивних уротеліальних раків сечового міхура (НУРСМ) важливий пошук об’єктивних критеріїв прогнозу захворювання.

Мета дослідження. Вивчення прогностичного значення експресії панелі імуногістохімічних маркерів для визначення ризику рецидивування та прогресії НУРСМ.

Матеріали та методи. Матеріал був розподілений на групи: НУРСМ без рецидивування, з рецидивуванням без прогресії, з рецидивуванням і прогресією. Досліджували експресію p63, р53, Е-кадгерину, ци­токератину 20 (ЦК 20), 7 (7 ЦК), N-кадгерину, віментину, CD34+, VEGF, CD3+, CD8+, CD20+, CD68+, колагену IV типу, Ki-67, ММР-9.

Результати. Критеріями безрецидивного перебігу НУРСМ є експресія Ki-67 менше 20 % (р < 0,005), слабка реакція ММР-9 (р < 0,03), слабка інфільтрація пухлини CD3+ лімфоцитами (р < 0,05), CD8+ Т-лімфоцитами (р < 0,005) і CD68+ макрофагами (р < 0,005). 1 стадія епітеліально-мезенхімальної трансформації (ЕМТ) пухлинних клітин асоціюється з рецидивуванням без прогресії НУРСМ (p < 0,03); 2 стадія ЕМТ — з рецидивуванням і прогресією захворювання (p < 0,05).

Ключові слова: неінвазивний уротеліальный рак сечового міхура, імуногістохімія, рецидив, прогресія, прогноз.

URG Ukrainian Journal of Radiology © 2020